Γενικές Πληροφορίες

Τα συστήματα αυτοπαραγωγής αφορούν εγκαταστάσεις Φωτοβολταϊκών Συστημάτων που υλοποιούνται σε υποστατικά με εμπορική ή βιομηχανική διατίμηση (δηλαδή εμπορικές, βιομηχανικές, δημόσια κτίρια, στρατόπεδα, σχολεία, γεωργικές και κτηνοτροφικές μονάδες, επιχειρήσεις αλιείας) με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για ιδία χρήση («αυτοπαραγωγή»).

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΦΒ Συστήματα Αυτοπαραγωγής, είναι αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς ιδίας κατανάλωσης, ο αυτοπαραγωγός δεν θα αποζημιώνεται, για την ηλεκτρική ενέργεια που πιθανόν να εκχέεται στο δίκτυο. Τυχόν παραγόμενη ενέργεια που δεν χρησιμοποιείται για ιδίαν κατανάλωση αλλά διοχετεύεται στο δίκτυο, θα καταμετρείται από μετρητή που θα εγκαθίσταται από την ΑΗΚ ή άλλο Προμηθευτή.

Το πλεόνασμα αυτό, θα παραμένει εις πίστη του εκάστοτε Προμηθευτή του δικαιούχου καταναλωτή έτσι ώστε να δίδεται η δυνατότητα στον Προμηθευτή να καλύπτει τυχόν κινδύνους που εκτίθεται για τη διαχείριση των εν λόγω συστημάτων.

Εφαρμογές Αυτόνομων Συστημάτων

Ο σκοπός ενός αυτόνομου συστήματος είναι να παρέχει ηλεκτρικό ρεύμα σε μια οποιαδήποτε εγκατάσταση ή συσκευή, χρησιμοποιώντας ενέργεια από τον ήλιο, χωρίς να εξαρτάται από οποιοδήποτε δίκτυο παροχής ρεύματος. Τέτοιες εγκαταστάσεις πραγματοποιούνται σε οικίες, εξοχικά, αποθήκες, τροχόσπιτα, καντίνες, εφαρμογές σήμανσης , τηλεπικοινωνιακοί σταθμοί, αντλιοστάσια, σκάφη αναψυχής κλπ., και η ενέργεια που παράγουν χρησιμοποιείται άμεσα ή αποθηκεύεται σε μπαταρίες.

Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε απ’ ευθείας συνδέοντας συσκευές σχεδιασμένες για λειτουργία με συνεχές ρεύμα ονομαστικής τάσης ίδιας με αυτή της μπαταρίας. Αυτό είναι εξαιρετικά εύκολο εάν θέλουμε να τροφοδοτήσουμε μόνο φωτισμό καθώς υπάρχει μεγάλη διαθεσιμότητα λαμπτήρων 12/24/48V DC. Αυτό δεν είναι τόσο εύκολο και οικονομικό για τις υπόλοιπες συσκευές, έτσι τα περισσότερα αυτόνομα φωτοβολταϊκά χρησιμοποιούν μετατροπείς (inverters), συσκευές οι οποίες μετατρέπουν το συνεχές ρεύμα της μπαταρίας σε εναλλασσόμενο, το οποίο μπορεί να τροφοδοτήσει κάθε κοινή οικιακή συσκευή.

Χαρακτηριστικά Αυτόνομου Φωτοβολταϊκού

Για να μπορέσουμε να περιγράψουμε, να συγκρίνουμε, να παραγγείλουμε και να κατασκευάσουμε ένα αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα θα πρέπει να ξέρουμε τα χαρακτηριστικά του, τα κυριότερα από τα οποία είναι:

  • Η εγκατεστημένη ισχύς των φωτοβολταϊκών σε Wp
  • Η αναμενόμενη ημερήσια παραγωγή του συστήματος kWh
  • Η δυνατότητα αποθήκευσης των μπαταριών σε Ah και σε Wh
  • Η αυτονομία του συστήματος
  • Η ονομαστική τάση λειτουργίας (DC)
  • Η μέγιστη ισχύς του μετατροπέα (W ή VA)
  • Η ισχύς εκκίνησης του μετατροπέα (W ή VA)