Γενικές Πληροφορίες

Το σχέδιο του συμψηφισμού μετρήσεων ή το γνωστό πλέον σε όλους ‘net metering’ το οποίο τα τελευταία χρόνια εμφανίζει μεγάλη ζήτηση, είναι μια μέθοδος που επιτρέπει σε όλους τους καταναλωτές ηλεκτρισμού να χρησιμοποιούν για τις ανάγκες τους ηλεκτρισμό που παράγεται επιτόπου από το δικό τους φωτοβολταϊκό σύστημα (μέχρι 5kWp).

Με τη μέθοδο αυτή οι καταναλωτές ή γνωστοί πλέον παραγαναλωτές (prosumers) γιατί παράγουν και καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια, έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν μόνο την καθαρή ποσότητα ηλεκτρισμού που παίρνουν από το δίκτυο. Οποιοδήποτε περίσσευμα από την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα για τις ανάγκες του κτιρίου διοχετεύεται αυτόματα στο δίκτυο για να χρησιμοποιηθεί αργότερα, π.χ. κατά τη διάρκεια της νύκτας όταν το φωτοβολταϊκό σύστημα δεν παράγει ηλεκτρισμό.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Net Metering του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού οι ευάλωτες ομάδες καταναλωτών (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, λήπτες δημοσίου βοηθήματος, λήπτες χορηγίας σε τυφλούς, συνταξιούχοι άνω των70 ετών, λήπτες επιδόματος βαριάς κινητικής αναπηρίας, πάσχοντες από κατά πλάκα σκλήρυνση, πάσχοντες από νεφροπάθειες και άλλοι) έχουν το δικαίωμα να λάβουν επιχορήγηση 900€ για κάθε εγκατεστημένο kWp με μέγιστο ποσό χορηγίας τα 2700 €.

Λεπτομέρειες Μετρητή

Για να εφαρμοστεί το net metering σε ένα υφιστάμενο κτίριο απαιτείται η αντικατάσταση του συνηθισμένου μετρητή με έναν ειδικό μετρητή, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να γυρίζει αριστερόστροφα και δεξιόστροφα, ούτως ώστε να αφαιρούνται οι παραγόμενες κιλοβατώρες (kWh) που τροφοδοτούνται στο δίκτυο από αυτές που καταναλώνονται και αντλούνται από το δίκτυο.

Ο μετρητής καταγράφει ανά πάσα στιγμή την τρέχουσα «καθαρή» τιμή του ηλεκτρισμού σε kWh, η οποία αντιστοιχεί είτε σε χρέωση κατανάλωσης ηλεκτρισμού από το δίκτυο είτε σε πίστωση περισσεύματος παράγωγης ηλεκτρισμού προς το δίκτυο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τον επόμενο μήνα/διμηνία. Το πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού σε kWh εκκαθαρίζεται κάθε 12 μήνες. Εάν η κατανάλωση είναι μεγαλύτερη από την παραγωγή του φωτοβολταϊκού συστήματος η διαφορά σε kWh χρεώνεται όπως η συνήθης κατανάλωση.

Μέγεθος φωτοβολταϊκού συστήματος

Η επιλογή μεγέθους του φωτοβολταϊκού συστήματος πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή και κατόπιν κατάλληλης μελέτης των προηγούμενων καταναλώσεων του ενδιαφερόμενου αλλά και των ενδεχόμενων νέων αναγκών του, ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες του κτιρίου, βάσει της αναμενόμενης ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρισμού.

Με ένα φωτοβολταϊκό σύστημα πολύ μεγαλύτερο από αυτό που πραγματικά χρειάζεται, παρόλο που θα διασφαλίζονται πιστώσεις περισσεύματος κάθε μήνα/διμηνία στον λογαριασμό, ο πιστωμένος ηλεκτρισμός τελικά θα χάνεται κατά την εκκαθάριση που θα γίνεται κάθε χρόνο. Αντίθετα, ένα σύστημα πολύ μικρότερο του απαιτούμενου δεν θα επιφέρει ικανοποιητική μείωση στον λογαριασμό του ηλεκτρισμού.

Οφέλη χρήσης Φωτοβολταϊκού Συστήματος

Η εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος net metering αποτελεί μια αποδοτική και ασφαλή επένδυση με πολλά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη. Η απόσβεση του συστήματος επιτυγχάνεται σε περίπου 4-5 χρόνια. Ο χρόνος ζωής του συστήματος είναι περίπου 25-30 χρόνια και το ετήσιο κόστος συντήρησης του συστήματος είναι μηδαμινό.

Ένα Φ/Β σύστημα δυναμικότητας 3kW θα εξοικονομεί περίπου 1450€ από τους λογαριασμούς της ΑΗΚ ετησίως. Η μεγαλύτερη παραγωγή πραγματοποιείται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω μεγαλύτερης ηλιοφάνειας κάτι το οποίο συμβαδίζει και με την κατανάλωση από τις ανάγκες της κατοικίας (χρήση κλιματιστικών).
Σε περίπτωση που υπήρξε μεγαλύτερη παραγωγή από το Φωτοβολταϊκό Σύστημα απ’ ότι κατανάλωση από τις ανάγκες της κατοικίας, τότε αυτή η ενέργεια δεν θα χαθεί αλλά θα πιστώνεται στους επόμενους λογαριασμούς.

Για την επίτευξη των υψηλότερων δυνατών αποδόσεων καθοριστικό ρόλο παίζει ο εξοπλισμός του συστήματος που θα χρησιμοποιηθεί. Η εταιρεία μας έχει σαν βασικό γνώμονα την άριστη ποιότητα και αξιοπιστία των Φ/Β πλαισίων, του inverter και του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού καθώς και την ορθή και κατά το μέγιστο αποδοτική λειτουργία του συστήματος μακροπρόθεσμα.

Οι ευάλωτοι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτοί καθορίζονται στο σχετικό Διάταγμα του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ενδέχεται να λαμβάνουν επιδότηση €900/kWp, σύμφωνα με τους όρους του εκάστοτε ισχύοντος καθεστώτος στήριξης, με μέγιστο ποσό χορηγίας €2.700.