Γενικές Πληροφορίες

Τα συστήματα αυτοπαραγωγής αφορούν εγκαταστάσεις Φωτοβολταϊκών Συστημάτων που υλοποιούνται σε υποστατικά με εμπορική ή βιομηχανική διατίμηση (δηλαδή εμπορικές, βιομηχανικές, δημόσια κτίρια, στρατόπεδα, σχολεία, γεωργικές και κτηνοτροφικές μονάδες, επιχειρήσεις αλιείας) με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για ιδία χρήση («αυτοπαραγωγή»).

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΦΒ Συστήματα Αυτοπαραγωγής, είναι αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς ιδίας κατανάλωσης, ο αυτοπαραγωγός δεν θα αποζημιώνεται, για την ηλεκτρική ενέργεια που πιθανόν να εκχέεται στο δίκτυο. Τυχόν παραγόμενη ενέργεια που δεν χρησιμοποιείται για ιδίαν κατανάλωση αλλά διοχετεύεται στο δίκτυο, θα καταμετρείται από μετρητή που θα εγκαθίσταται από την ΑΗΚ ή άλλο Προμηθευτή.

Το πλεόνασμα αυτό, θα παραμένει εις πίστη του εκάστοτε Προμηθευτή του δικαιούχου καταναλωτή έτσι ώστε να δίδεται η δυνατότητα στον Προμηθευτή να καλύπτει τυχόν κινδύνους που εκτίθεται για τη διαχείριση των εν λόγω συστημάτων.

Σχέδιο Αυτοπαραγωγής – μέγεθος συστήματος

Η ισχύς του κάθε ΦΒ Συστήματος που δύναται να εγκατασταθεί στα πλαίσια του σχεδίου αυτοπαραγωγής που έχει ανακοινώσει το ΥΕΕΒΤ θα πρέπει να κυμαίνεται από 10kW μέχρι 10000kW ανά δικαιούχο και ανά μονάδα υπό τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

  1. Η μέγιστη ισχύς του συστήματος δεν μπορεί να ξεπεράσει το 80% της μέγιστης ζήτησης του καταναλωτή, όπως αυτή είχε καταγραφεί την προηγούμενη χρονιά, εκτός στην περίπτωση που θα εγκατασταθεί ανάλογο σύστημα αποθήκευσης.
  2. Για νέες εγκαταστάσεις οι οποίες δεν έχουν καταγραμμένο προφίλ κατανάλωσης απαιτείται υποβολή μελέτης από ανεξάρτητο μηχανικό μελετητή (ο οποίος πρέπει να είναι ενεργό μέλος του ΕΤΕΚ ή άλλου αντίστοιχου οργανισμού στην περίπτωση που ο μελετητής προέρχεται από άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε).

Οι μελέτες εξετάζονται και αξιολογούνται από την ΡΑΕΚ.

Σχεδιασμός – Διαστασιολόγηση Συστήματος

Απαιτείται προσεκτικός σχεδιασμός και ορθός υπολογισμός της ικανότητας των εγκαταστάσεων παραγωγής, προσαρμοσμένος στο προφίλ της ζήτησης του καταναλωτή, ώστε να αποφευχθούν αχρείαστες δαπάνες σε βαθμό που η παραγόμενη ενέργεια θα εκχέεται στο δίκτυο χωρίς να αμείβεται.

Κατά την διαστασιολόγηση του ΦΒ συστήματος λαμβάνονται υπόψη (εφόσον αυτά είναι διαθέσιμα), τα αποτελέσματα του ενεργειακού ελέγχου, τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης κτιρίου, καθώς και των συστάσεων που τα συνοδεύουν, καθώς επίσης οι εκθέσεις των επιθεωρήσεων συστημάτων κλιματισμού και θέρμανσης.